Więcej czasu na rękojmię

W święta konsumenci dostali prezent – weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Reguluje ona m.in. uprawnienia konsumenta robiącego zakupy przez internet, ale poza tym wprowadza istotną zmianę w przespiach o rękojmi za wady.

Dotąd przepisy “konsumeckie” nie dotyczyły umów, których przedmiotem były nieruchomości i to w sumie się nie zmieniło. Jednak uprawnienia konsumenta związane z wadą rzeczy sprzedanej zostały przerzucone z obowiązującej dotąd ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej do Kodeksu cywilnego. To dobre rozwiązanie, bo wszystko jest w jednym miejscu i bez względu na to czy jesteś konsumentem czy nie, możesz sięgnąć do Kodeksu cywilnego i sprawdzić jakie masz upawnienia gdy kupiona przez Ciebie rzecz ma wady.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości ważną zmianą jest wydłużenie okresu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Dotąd jako kupujący miałeś na to tylko 3 lata. Od 25 grudnia 2014r. masz aż 5 lat, licząc od chwili wydania nieruchomości.

Drugim istotnym elementem zmiany zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest to, że przysługujące uprawnienia nie wygasają, jak to miało miejsce dotychczas, lecz ulegają przedawnieniu. Jaka jest różnica? Wygaśnięcie roszczenia oznacza, że przestaje ono istnieć i nie możesz skutecznie dochodzić go przed sądem. Co więcej, sąd bieże to pod uwagę z urzędu, co oznacza, że druga strona nie musi powołać się na upływ terminu żeby sąd stwierdził, że roszczenie wygasło.

W przypadku przedawnienia roszczenie mimo upływu terminu istnieje nadal i nadal możesz wystąpić do sądu z żądaniem z niego płynącym. Nawet jeśli termin już upłynął, a druga strona nie podniesie zarzutu przedawnienia, możesz sprawę wygrać. Co więcej, wystarczy, że sprawę do sądu przed terminem przedawnienia wniesiesz – taka czynność przerywa bowiem bieg przedawnienia. Nadto nowela przewiduje, że jeśli dochodzisz przed sądem jednego z kilku uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi (np. nie zdecydowałeś się na odstąpienie od umowy, ale żądasz jedynie obniżenia ceny), to termin do wykonania innych uprawnień ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To ważne, biorąc pod uwagę ile potrafią trwać sprawy sądowe…

Ustawodawca wprowadził także pewną zmianę, która tylko na pozór ma charakter porządkujący. Dotąd 3-letni termin do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi odnosił się do budynków. Natomiast obowiązujący od 25 grudnia 2014r. termin 5 lat dotyczy nieruchomości.  Różnica jest istotna i powinna zakończyć spory interpretacyjne, które dotąd się pojawiały. Nieruchomość jest bowiem zdefiniowana w Kodeksie cywilnym jako część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot odbrębnej własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z kolei budynek nigdy w Kodeksie cywilny zdefiniowany nie został i trzeba było sięgać do przepisów prawa budowalnego. No i nie do końca było jasne co z lokalem…

Co istotne, nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych po ich wejściu w życie. Gdy więc kupisz lokal po 25 grudnia 2014r., będziesz miał aż 5 lat na rozpoczęcie realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady lokalu. Jeśli wada nie dotyczy lokalu, a nieruchomości wspólnej, uprawnienia z tytułu rękojmi może w Twoim imieniu realizować wspólnota. Nie ma tu jednak automatu, jak w przypadku innych czynności wykonywanych przez wspólnotę. Musisz na drodze umowy cesji przenieść przysługujące Ci z tytułu rękojmi uprawnienia na wspólnotę, by mogła skutecznie je w Twoim imieniu wykonać. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie “Wspólnota może pozwać dewelopera o usterki budynku”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: